Jan 09,2020

กุ้งขาวลด15%


โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่2020
กุ้งขาวลด15%

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไว้หางผ่าผีเสื้อ 31-50 ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 87 บาท ราคาปกติ 99 บาท

กุ้งขาวหักแข็ง M 60-80 ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 66 บาท ราคาปกติ 75 บาท

กุ้งขาวหักแข็ง L 40-60 ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 74 บาท ราคาปกติ 84 บาท

กุ้งขาวหักแข็ง S 80+ ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 60 บาท ราคาปกติ 69 บาท

กุ้งขาวต้มทั้งตัวแช่แข็ง 26-30 ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 126 บาท ราคาปกติ 144 บาท

กุ้งขาวต้มทั้งตัวแช่แข็ง 46-50 ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 81 บาท ราคาปกติ 93 บาท

กุ้งขาวต้มทั้งตัวแช่แข็ง 66-70 ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 68 บาท ราคาปกติ 78 บาท

กุ้งขาวปอกเปลลือกไว้หางต้มแช่แข็ง 31-40 ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 105 บาท ราคาปกติ 120 บาท

กุ้งขาวสดแช่แข็ง 86-90 ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 55 บาท ราคาปกติ 63 บาท

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไม่ไว้หางผ่าหลัง 31-40 ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 89 บาท ราคาปกติ 102 บาท

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไม่ไว้หางผ่าหลัง 91-120 ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 60 บาท ราคาปกติ 69 บาท

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไว้หางผ่าผีเสื้อ 46-50 ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 80 บาท ราคาปกติ 92 บาท

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไว้หางผ่าผีเสื้อ 41-50 ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 84 บาท ราคาปกติ 96 บาท

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไว้หางผ่าผีเสื้อ 21-25 ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 121 บาท ราคาปกติ 138 บาท

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไว้หางผ่าผีเสื้อ 46-40 ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 84 บาท ราคาปกติ 96 บาท

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไว้หางผ่าผีเสื้อ 41-50 ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 79 บาท ราคาปกติ 90 บาท

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไว้หางผ่าผีเสื้อ 51-60 ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 74 บาท ราคาปกติ 84 บาท

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไว้หางผ่าผีเสื้อ 16-20 ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 142 บาท ราคาปกติ 162 บาท

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไว้หางผ่าผีเสื้อ 26-30 ตัว/ปอนด์
ราคาพิเศษ 100 บาท ราคาปกติ 114 บาทPromotion