พอร์คชอป ทีโบนพอร์คชอป French Rack แช่แข็ง
(280-300 กรัม) 

พอร์คชอป ด้ามยาว แช่แข็ง
(2-2.5 นิ้ว, 240-260 กรัม) 

พอร์คชอป ด้ามสั้น แช่แข็ง
(1-1.5 นิ้ว, 240-260 กรัม) 

พอร์คชอป ทีโบน
(240-260 กรัม) 
Delivery